Anahtar veriler ve Sonuçlar

Anahtar veriler
Sonuçlar

Anahtar veriler

 • M1: Projenin web sayfasι
 • Ìç değerlendirme araçlarι:
· M2: Değerlendirme süreci icin kontrol listesi
· M3: Odak gruplar icin protokol   
· M4: Uzman değerlendirmeleri icin anket
· M5: Anketler (pre, post, follow-up) Öğretmenler icin Eğitim semineri değerlendirmesi
· M6: GEAR Projesi workshoplarιnιn Etkinliği için Anketler (pre-, post-, follow-up)
 • M7: Kombine ek materyaller
 • M8: Master GEAR Paketi
 • • Ulusal GEAR Paketi:
· M9: geliştirilmiş & yunancaya tercüme edilmiş GEAR Paketi
· M10: geliştirilmiş & almancaya tercüme edilmiş GEAR Paketi
· M11: geliştirilmiş & Avusturya için ulusal GEAR Paketi
· M12: geliştirilmiş & hιrvatçaya tercüme edilmiş GEAR Paketi
 • M13: Odak gruplarιn değerlendirmeleri ve sonuçlarι konulu kιsa ortak rapor
 • M14: Ingilizce nihai Master GEAR Paketi raporu
 • M15: son 5 ulusal GEAR Paketi
 • M16: 20000 CD
 • M17: 15000 Broşür
 • M18: 30000 Kitap ayιrιcι
 • M19: 210 eğitilmiş Öğretmen / Sağlιk eğitimi / Sosyal hizmet
 • M20: Öğretmenler için eğitim seminerleri ve değerlendirme verileri
 • GEAR Workshop Uygulamasι:
· M21: üç ülkede 30 sιnιfta GEAR uygulamasιnιn tamamlanmasι
· M22: GEAR Workshoplarιn veri toplamlarι ve değerlendirilmeleri
 • M23: Veri analizi ve değerlendirme
 • M24: Projenin ana faaliyetleri hakkιnda dört ortak iç rapor
 • Ulusal ve AB-düzeyinde projenin tamamlanmasι ve faaliyetler
 • Dιş Raporun değerlendirilmesi
 • Nihai raporSonuçlar

Proje sonuçlarι:
YAYINLAR
1. 1. Dört kitapçιktan oluşan ingilizce Master-GEAR-Paketi (PDF-formatlι):
1.1. Booklet I: Master GEAR Paketine genel bir bakιş. Ulusal bir Paketin gelişimi için gerekli olan komponentler ve kιlavuzlar içerir
1.2. Booklet II: Öğretmenlerin eğitimi için rehber. GEAR programιnι uygulama amaçlι lise öğretmenlerinin eğitimi için gerekli olan organizasyon ve değerlendirilmeler.
1.3. Booklet III: Öğretmenler icin açιklamalι materyaller. Sιnιflarda GEAR projesinin uygulanmasι, şekillendirilmesi ve değerlendirilmesi. Bu kιlavuz birçok faaliyetleri kapsamaktadιr. Öğretmenlere kendi workshoplarιnι oluşturma fιrsatιnι sağlamaya yardιmcι olur, öğretmenlerin kendi ve hedef gruplarιn ihtiyaçlarιnι karşιlamalarι konusunda destek olur. Kadιn ve erkek eşitliği konusunda fazla tecrübe sahibi olmayan öğretmenler için gerekli olan önemli bilgileri içerir.
1.4. Booklet IV: Eğitim amacιyla öğrencilere dagιtιlan notlar
2. PDF-Formatιnda 4 ulusal GEAR Paketi – kültürel yönde adapte edilip değerlendirilip ve 4 dilde tercüme edildikten sonra (Yunanca, Almanca, Hιrvatça, Türkçe) Avusturyada yayιnlanacak olan materyalin Boşnakça-Hιrvatça-Sιrpçaya da tercüme edildikten sonra projeye bağlι ülkelerde yayιnlanacaktιr:
2.1. Master GEAR-Paketinin içeriğine genel bakιş
2.2. Öğretmenlerin eğitimi için rehber
2.3. Öğretmenler icin kιlavuz
2.4. Öğrenciler için notlar
3. Yukarιda belirtilen tüm yayιnlarιn dört dilde bir cd ye kaydedilmesi (20.000 Adet)
4. Broşürün yaygιnlaştιrιlmasι. Proje için beş dilde 16 sayfalιk bir broşürün geliştirilmesi (15.000 Adet).
Broşür GEAR projesi hakkιnda öğretmenler, öğrenciler ve genel kamuoyu için bilgi ve geliştirilmiş materyaller içerecektir.
 
Ek sonuçlar
5. 5 dilde 30.000 kitap ayιrιcι (Yunanca, Hιrvatça, Türkçe, Ìngilizce ve Almanca: her dilde 6000 adet)
6. Okullarda 210 öğretmen ve profesyonelin eğitimi. (Danιşman öğretmenler ve sosyal hizmet görevlileri). 
7. GEAR Workshoplarιnιn uygulanmasι. Aşağιda belirtilen ülkelerde toplam 30 sιnιfta projenin uygulanmasι. Yunanistan’da (Atina, Larissa, Achaia, Serres). Almanya’da (Berlin). Avusturya’da (Viyana ve diğer eyaletlerde) 14-16 yaş arasι yaklaşιk 750 öğrenci girişim grubu olarak ve 750 öğrenci kontrol grubu olarak tüm bağlι ülkelerden katιlacaklardιr.
8. Projenin –Websitesi. Projenin websitesi ilgili profesyonel meslek mensuplarιna ve genel kamuoyuna yönelik olacaktιr (Öğretmenler, IPV ye yakιn meslek gruplarι ve kuruluşlar) Web sayfasι dört dilde bilgiler ve sonular içerecektir (Yunanca, Almanca, Türkçe ve Ìngilizce).
9. Bağlι ülkelerde projenin ana faaliyetlerini içeren 4 ortak rapor::
            a) Referanslar
            b) Odak gruplar ve Uzman Değerlendiricilerin geliştirilmiş materyal içerikleri
            c) Öğretmenler için eğitim seminerleri: Uygulama ve Değerlendirme
            d) GEAR Workshoplarι: Uygulama ve Değerlendirme
10. Son Rapor
Dιş Değerlendirme Raporu