Hedefler

Bu proje cocuklarιn, gençlerin ve kadιnlarιn aile içi şiddete karşι korunmasιna katkιda bulunmayι amaçlamaktadιr. Ayrιca toplumsal gelişme politikasι içinde halk sağlιğιnιn ve cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yardιmcι olacaktιr.
GEAR Projesi öğretmenlerin ve öğrencilerin cinsiyet ile ilgili kalιplaşmιş fikirler konusunda ve bunlarιn sonuçlarι hakkιnda duyarlι hale getirilmesini hedeflemektedir. GEAR Projesi Daphne-Projesinin 2004-1/101/WY nolu projesinin öğretim materyallerine bağlι olarak Yunanistanda askeriye için geliştirilen, sonra GEAR Projesi için yeni bir hedef gruba uyarlanarak ve eklemeler yapιlarak geliştirilmiştir. Böylece öğretmen ve öğrenciler arasιnda şiddete karşι bilinçaltιnιn oluşturulmasι ve duyarlιlιğιn geliştirilmesi sağlanιp, cinsiyetle ilgili rol kalιplarιnιn nasil geliştiğini ve çiftler arasιndaki şiddete teşvik edici etkenlerin görülmesindede yararlι olacaktιr.
 
Okul kapsamιnda öğrencilerle birlikte çalιşan ve ders veren öğretmenler için cinsiyet sterotiplerin çiftler arasι şiddet konulu bir ders paketi hazιrlanacaktιr. Ders konularι kapsamι içerisinde öğrencilerin şiddete karşι hassaslaştιrιlmasι ve duyarlι hale getirilmeleri onlarιn ne mağdur nede fail olmamalarιnι sağlama amaçlιdιr. Öğrencilerin şiddete karşι tam bir fikir sahibi olmayι öğrenmelerini ve „Şiddete Karşι Sιfιr Tolerans“ konusunda eğitilmeleri ve hassasiyet göstermeleri sağlanmalιdιr.
 
Ders  aşağιdaki konularι içerir:
Ataerkil toplumlarda kadιn ve erkeğin rol dağιlιmιndaki  yan etkileri ve cinsiyet sterotipleri ve cinsiyetler arasιndaki dengesiz güç ilişkileri  ve çiftler arasιndaki şiddetin ana nedenlerinden en çok bilinenidir.  Çiftler arasιndaki şiddeti etkili bir şekilde yok etmek için bu problemlerin çözülmesi ve azaltιlmasι üzerinde etkin çalιşmalar yapιlmasι gerekir.
Tahmin edilebileceği gibi çoğu öğretmenin aynι sterotip doğal görüşlerine sahip olabilecekleri ve aynι cinsiyet sterotiplerini bireyselleştirdikleri için, toplumun  bir bölümünde olduğu gibi, „öğretmenler-için-eğitim“ „Train-the-Trainer“ seminerleri yapιlacaktιr. Farklι cinsiyet sterotiplerini tanιmada ve bunu azaltmada öğretmenlere büyük bir rol düşmektedir. Okullarda çocuklarιn ve gençlerin büyük bir kιsmιna bu konunun öneminin dikkate alιnmasι sağlanacaktιr. Bu sebeple okullarda çocuklara cinsiyetler arasι eşitlik sağlanιp cinsiyet eşitliği konulu workshoplar sunulucaktιr.