Değerlendirme

Değerlendirme süresi aşağιdaki konularι içermektedir:

Ìç Degerlendirme

  • Süreç Değerlendirmesi (Proje süresince): Hedeflerin ilerlemesini izlemek ve değerlendirmek Faaliyetlerin zamanιnda yürütülmesi, koruyucu önlemlerin tasarlanmasι. 
  • Master GEAR Paketinin Uzman Değerlendirmesi: Hedef Master-GEAR-Paketinin bütünlüğünü, yeterliliğini ve kalitesini değerlendirmek ve gerektiğinde değistirmek. Bu değisimin gerektiğinde tüm AB ülkeleri kapsamιnda şiddet önleme uzmanlarι tarafιndan yapιlmasιnι sağlamak.
  • Öğretmen Kιlavuzlarι ve Öğrencilerin Not Değerlendirmeleri: Amaç kullanιlan materyalin geçerliliğini ölçüp, gerektiğinde değistirilmesi, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan odak gruplar kurup bağli ülkeler tarafιndan test edilmesi.
  • Öğretmen Seminerlerinin Değerlendirilmesi: Bu değerlendirmede seminerin etkinliği incelenecektir. Mevcut olan bilginin değişimi, öğretmenlerin tutumu ve davranιş değişikliği, cinsiyet eşitsizliği ve çiftler arasndaki şiddet. Bu değerlendirmelerin sonuçlarι seminerlerden önce ve seminerlerden dört ay sonra yapιlacak olan anketlerle incelenecektir.
  • GEAR Workshoplarιn Değerlendirilmesi: Hedef GEAR projesinin etkinliğini workshoplarla okullarda test etmek. Öğrencilerin öncelikle sunduklarι bilgilere dayanarak cinsiyetler arasιndaki eşitsizlik konusundaki bilgileri ve fikirleri test edilecektir. Bu testler pre, post ve follow-up anketleri şeklinde GEAR-Workshoplarιna katιlan hem öğrenci gruplarι hemde kontrol gruplarda olan ama GEAR-Workshoplarιna katιlmayan öğrenci gruplarι arasιnda yapιlacaktιr. Öğretmenlerde bu değerlendirmelere post- ve follow-up anketleri doldurarak  projeye olan katkιlarιnι sunucaklardιr. GEAR projesini uygulama prosedürleri potansiyel arabulucularι ve gelecekteki projenin uygulanmasιnda çιkabilecek engelleri belirleyip değerlendirir.
 
Bağιmsιz dιş değerlendirme
GEAR projesi dιşarιdan hem sonuçlar hemde multi-component iç degerlendirmesi ile iki defa kontrol edilecektir. Bayan Profesör Carol Hagemann-White  Osnabrück Üniversitesi Gender Studies ve Pedagoji bölüm hocasι projeye dιş değerlendirici olarak katιlacaktιr.