Sürdürülebirlik ve Eklenen DeğerlerMaster GEAR Projesinin ingilizce dilinde geliştirilmesi merkezi bir önlem olarak diğer AB ülkelerine transferi ve Program uyum projesinin bir parçasι olarak görülür ve projeyi uyarlayacak olan ülkenin gereksinmelerine göre özel talimatlarla üretilen materyallerin versiyonlarι, avrupadan ilgililenen ülkeler veya diğer ülkeler için kendi ulusal GEAR paketlerini oluşturmada ve çoğaltmada baz teşkil edecektir.
Uzun vadede planlanan bu projenin amacι pedagojik bir paket halinde normal okul ders planιna alιnmasιnιn sağlanmasιdιr. Projenin diğer amacιda GEAR-Programιnιn değerlendirilmesinin ve etkinliğinin önemine dayanarak bunu toplumun politik görüşüne katkιlarιnι sunmaktιr. Bu projenin okul ders planlarιnda ve sağlιk eğitimi derslerinde yer almasιyla sağlanιlacaktιr.

Lobi mektubu ile beraber hem ulusal hemde AB düzeyinde geniş bir kitleye dagιtιlacak olan proje sonuçlarιna dayanιlarak, bunun başka ülkelerdede uygulanabilirliğini göstermede gelecektede kolaylιk sağlayacağι tahmin edilmektedir.
Buna ek olarak proje sonunda proje koordinatörü tarafιndan güncellenecek ve projenin tüm sonuçlarι web sayfasιnda elektronik ortamda yayιnlanacaktιr. Eğer ülke bazιnda Master GEAR projesinin adaptasyonu için daha başka materyal gerekirse, bu bilgilerede web sayfasιndan ulaşιlabilinecektir.

Yunanistan da sağlιk eğitim koordinatörleri yιllιk eğitim ders planιna standart ders olarak konulmasι icin lobi yapιp GEAR paketinin müfredata alιnmasιnι sağlayarak büyük bir başarι elde etmişlerdir. Eğitimli öğretmenler ve profesyoneller bu alanda dahada uzmanlaşιp diğer öğretmenlerede eğitici olarak ders verebilirler. Bu şekilde GEAR programιnιn bir çok okulda yaygιnlaştιrιlmasι sağlanacaktιr. Projeye katιlan öğretmenler proje bittiğinde de, yιllιk ders planι içerisinde projenin sürdürülebirliliğini sağlayabilirler. Almanyada hem federal hemde ulusal düzeyde öğretmenler için eğitim kuruluşlarιnda GEAR programιnι yιllιk ders planιna devamlι olarak alιnmalarι konusunun mümkün olabileceği gözüküyor.

Projenin sürdürülebirliğinin sağlanmasι için öğretmen ve öğrencilerin „Follow-up“ anketlerini doldurmalarι büyük bir önem taşιyor. Böylelikle olasι değişiklikleri hemen projenin uygulanmasιndan sonra değiştirme imkanι sağlanmιş olacaktιr.
Proje süresince tüm bağlι kuruluşlar düşüncelerini somut önlemlerle kendi ülkelerinde de projenin sürdürülebilirliğini sağlayacaklardιr.

 
Kadιna karşι şiddet dünyanιn tüm toplumlarιnda görülüp bunun cinsiyete bağlι eşitsizliklerden kaynaklandιğι düşünülmektedir. Bilinen şu ki çiftler arasιndaki şiddetin ataerkil toplumlar ve cinsiyet sterotiplerin iki ana faktör olduğudur. Bu koşullarιn ortadan kaldιrιlmasι için iki konuya değinilmesi ve önyargιlarιn dağιtιlmasι sağlanmalιdιr. EG-TFV (Task Force to Combat Violence against Women, including domestic violence) yorumuna göre, kadιn ve erkek arasιndaki eşitsizliği ataerkil kültürler yasal ve kabul edilebilir hale getiriyor. Bu nedenle üye ülkelerin bu konulara özellikle ayιrιmcι gelenekler ve cinsiyet klişelerinin kadιna şiddetin ana nedenleri olduğu konusuna öncelikle önem vermelerini ve kabul etmelerini önermektedir.

2002 de AB bakanlar komitesi üye ülkelere, insan haklarι eğitimleri, cinsellik eğitimi programlarι ve cinsiyet eşitliğine ve karşιlιklι saygιya önem verilmesi ve aynι zamanda tüm üyelerin bu konularda eğitim verecek profesyonel öğretmenlerin eğitimi konularιnda tavsiyelerde bulunmuşlardιr. Bu ders programlarιnda toplumsal cinsiyet eşitliği konseptini uygulayacak olan öğretmenler içinde geçerlidir.
GEAR projesinin eğitimcilerin ataerkil toplumlar ve toplum üzerindeki olumsuz etkisi, cinsiyet sterotipler ve şiddetle ilgili bağlantιlarι ve şiddetle alakalι tüm sorulara ve konulara uygun eğitim yoluyla şiddeti önlemeyi hedefliyor. Eğitimden sonra öğretmenler GEAR paketiyle (Gender Equality Awareness Raising Package) ögrendiklerini yιllιk ders planιnda cinsiyetler arasι eşitliğin önemini vurgulayarak bunun başarιlι bir şekilde uygulanmasιnι sağlayacaklardιr.
GEAR projesiyle öğretmenler öğrencilere cinsiyet sterotiplerini gösterip çiftler arasιndaki sağlιklι bir ilişkideki davranιşιn önemini belirtip bu konu üzerinde çalιşabilirler. Ne yazikki birçok Avrupa Birliği ülkesi Avrupa Parlementosunun önerilerine cevap vermedikleri için, Avrupa Komisyonu Ulusal alanda kendi önerilerinin uygulanmasιndan sorumlu olacaklardιr. Bu proje sadece üç AB üye devleti ve bir AB aday ülke tarafιndan uygulandιktan sonra, gelecekte diğer AB ülkelerindede uygulanmasι için çaba sarfedilecektir.
Cinsiyet sterotipleri ve kadιna karşι şiddet gibi fenomenler AB çapιnda büyük sorun teşkil etmektedir. Bu projenin hedefi öğretmenlere geniş kapsamlι bir eğitim sistemi sunup, onlarιn bu bilgiyi bir „Duyarlιlaşma Programι“ içerisinde okullarda öğrencilere aktarmalarιdιr.
Böylelikle cinsiyet sterotiplerinin önlenmesini sağlamak ve şiddete karşι ilk önlemlerin alιnmasιnι sağlamak mümkün olacaktιr. GEAR Paketinin olusturulmasιndaki gerekli düzeltmeler ve ulusal uygulamalar yapιldιktan sonra tüm AB üye ülkelerinde uygulanacak olan GEAR projesinin ana amacιnι „Şiddete karşι sιfιr tolerans“ için temel teşkil edip şiddet probleminin kaldιrιlmasιnda yardιmcι olabilmesi umulmaktadιr.
GEAR Paketi ulusal çapta uyarlanmιş, tercüme edilmiş ve kültürel alanda adapte edilip tüm Avrupada birçok okulda uygulanabilinir. En iyi uygulamalar belirlenip, Avrupa çapιnda yeni bir okul programιyla kombine edilip AB düzeyinde kabul edilecek bir şekilde geliştirilmektedir.
Gelecekteki gelişmeler yιllιk ders planlarιnι uygulamadada etkileyip, buda anaokullarιnda ve
okullarda „Şiddete karşι sιfιr tolerans“ ve cinsiyet eşitliğini okullara ders planι olarak girmiş olmasιda sağlanmιş olacaktιr.
Genel anlamda bu proje bir dizi tavsiyeye yanιt vermektedir, bunlar aşağιda belirtilenlerdir:
- Recommendation 1582 on Domestic Violence against Women. Council of Europe
- Council of Europe. (1988). Declaration on the Equality of Women and Men.
- European Commission. (2007). Work programme of the roadmap for equality between  women and men (2006-2010): achievements of 2006 and plans for 2007.
- Promoting Gender Mainstreaming in Schools: Final report of the Group of Specialists on Promoting Gender Mainstreaming in Schools. [EG-S-GS (2004)]. Council of Europe
Recommendation 1281 on gender equality in education. Council of Europe.

1. Council of Europe Committee of Ministers- CM(2006)93. Task Force to Combat Violence against Women, including domestic violence (EG-TFV), 2006.

2. Council of Europe, Committee of Ministers. (2002). Recommendation Rec(2002)5 on the protection of women against violence and explanatory memorandum. 
     Strasbourg: Council of Europe, Committee of Ministers.