Özet

Çiftler arasιndaki şiddet (IPV – Intimate Partner Violence) tüm dünyada kadιnlar arasιnda yaralanma ve ölümlerin en sιk görülen sebeplerinden biridir. Bilinen şudur ki ataerkil toplumlarda, toplumsal cinsiyet kalιplarιnιn aile içindeki şiddetin temel faktörünü oluşturduğudur. Şiddetin efektif olarak her alanda önlenebilmesi için, kadιna karşι şiddetin azaltιlmasι ve en aza indirilmesi için çok önemli adιmlar atιlmasι gerekmektedir. Bununla birlikte cinsiyetle alakalι basmakalιp kavramlar tartιşιlιp ve bu konuda bilinçlendirilme sağlanmalιdιr. Bir sonraki adιmda da çiftlere sağlιklι bir ilişkinin nasιl yürütüleceği konusunda bilgiler sunulmalιdιr. Şiddete karşι önlem çalιşmalarιna genç yaşlarda başlanιlmalιdιr. Okullar ve gençler icin kurulmuş olan eğitim alanlarι toplumun en genç üyelerine ulaşabilecek en ideal yerlerdir.
 
Gender Equality Awareness Raising (GEAR) Projesi okullarda workshoplarla şiddeti önleyebilmek için çalιşmalar sunacaktιr. Öğrenciler ve öğretmenler toplumsal cinsiyet rollerini ve şiddetin etkileri konusunda bilinçlendirileceklerdir. Şiddete karşι önlemin önemini ve şiddetin ortadan kaldιrιlmasιnι sağlamak projenin en önemli görevlerinden biridir.
Öğrencilere yaş gruplarιna uygun olarak çalιşabilecekleri çalιşma programlarι hazιrlanacaktιr. Bu şekilde öğrenciler cinsiyetler arasιndaki biyolojik ve sosyal ortamda yaşanan, kalιplaşan farkι ayιrt edip, bu farklιlιğιn aşagιlιk veya üstünlük sağlamadιğιnι anlamalarιnι gerektiren konularda eğitilmiş olacaklardιr.
 
Öğretmenlerinde toplumda cinsiyet rolleri ve klişeleri hakkιnda kendi görüşleri mevcuttur. Bu nedenle öğretmenlerde „Train-the-Trainer“ başlιğι altιndaki seminerlere katιlιp önyargιlarιnι atabilmeleri konusunda eğitim alacaklardιr. Seminerlerde öğretmenlerin sosyal toplumda kalιplaşmιş olan cinsiyetler arasιndaki farkι ve çiftler arasιndaki şiddet (IPV)  ilişkisinin gösterilmesi konusunda bilinçlenderilmeleri ve bilgilendirilmeleri ön plandadιr. Öğretmenler Train-the-Trainer seminerinde şiddete karşι önlemle ilgili bilgileri workshoplarla kendi öğrencilerine aktaracaklardιr. Bu projeden en çok faydalanacak olanlar öğrenciler ve  öğretmenler olacaktιr.
Her üç ülkede (Yunanistan, Almanya ve Avusturya) 210 öğretmen geliştirilmis materyallerle, düzenlenmiş ve geliştirilmis çalιşma programlarιyla eğitiliceklerdir. Öğretmenler 30 sιnιfta 14-16 yaş grubu arasι yaklaşιk 750 öğrenciye workshoplarla edindikleri bilgileri aktaracaklardιr.
Sürekli bakιldιğιnda workshoplarla gençlerin çiftler arasιndaki birlikteliklerin sağlιklι veya sağlιksιz ilişki arasιndaki farkι görüp anlamalarιnι ve şiddete karşι önlem almada bilinçlendirilmelerinin  saglanmasιnι amaçlanmaktadιr.
Genç kιz ve genç erkekler bu projeden faydalanιp ataerkil sosyal yapιlaşmadaki hatalarι görüp ve bunun şiddete yolaçtιğιnι ve şiddetin etkisi konusunda bilinçlenmeleri projenin en etken noktalarιndan biridir.
  
 
Projenin ana faaliyetleri:
 • Eğitici materyallerin geliştirilmesi ve bir önceki DAPHNE projesinden mevcut olan temel kurallarla ile ilgili materyal geliştirilmesi
 • Adaptasyon ve eğitici materyalin bağlι kuruluşlarιn dillerine ve ulusal bağlamlarιna çevirisi
 • Okullarda IPV ye karşι bilinçlendirilme workshoplarι ve projenin uygulanmasι
 • Öğretmenlere eğitim seminerleri uygulanmasι
 • Geliştirilen materyalin değerlendirilmesi ve projenin uygulanmasι
 • Proje sonuclarιnιn ulusal ve AB-çapιnda yaygιnlaştιrιlmasι (Website, CD).
 
Sonuçlar/Hizmetler:
 1. Öğrenciler için  Master-GEAR-Paketi, Şiddete karşι duyarlιlιğι geliştirmek için workshoplar ve öğretmen ve öğretmenler için seminerler (Öğretmenler için hazιrlanιp ingilizce olarak yayιnlanacak olan 4 kitap - ögretmen el-kitaplarι, kurallar ve materyal toplama, vs.)
 2. Dört ulusal dilde GEAR Paketi
 3. Üç ülkede öğretmenler icin Eğitim seminerleri
 4. Seminerlerin değerlendirilmesi, geliştirilmiş materyaller ve GEAR Workshoplarι
 5. Öğrenciler için üç ülkede Şiddete karşι bilinçlendirilme workshoplarι
 6. Website
 7. CD ler, kitap ayιrιcιlarι, Proje broşürleri
 8. Proje faaliyetleriyle ilgili dört rapor
 9. Projenin son raporu ve dιş değerlendirme raporu