Αξιολόγηση

Η διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Εσωτερική Αξιολόγηση
  • Αξιολόγηση διαδικασίας (καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος): στόχος είναι η αξιολόγηση της προόδου και η παρακολούθηση της έγκαιρης υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος. Διορθωτικές παρεμβάσεις θα σχεδιαστούν και θα πραγματοποιηθούν σε περίπτωση που παρατηρηθούν παρεκκλίσεις από το σχέδιο δράσης ή το χρονοδιάγραμμα
  • Αξιολόγηση από Ειδικούς (Expert Evaluation) της Πρότυπης Έκδοσης του Υλικού Ευαισθητοποίησης: στόχος είναι η αξιολόγηση της πληρότητας, της καταλληλότητας και της ποιότητας της Πρότυπης Έκδοσης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις, εφόσον χρειάζεται. Η αξιολόγηση αυτή θα διεξαχθεί από ειδικούς στον Ευρωπαϊκό χώρο σε θέματα Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων
  • Αξιολόγηση του Εγχειριδίου του Εκπαιδευτικού και των Φύλλων Εργασίας των μαθητών/-τριών: στόχος είναι η δοκιμή της "φαινομενικής" εγκυρότητας (face validity) του υλικού που θα παραχθεί έτσι ώστε να γίνουν οι όποιες τροποποιήσεις, εφόσον χρειάζεται. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω ομάδων εστιασμένης συζήτησης (focus groups) με εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες.
  • Αξιολόγηση των Σεμιναρίων των Εκπαιδευτικών: στόχος είναι η αξιολόγηση του αντίκτυπου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών όσον αφορά την τροποποίηση των γνώσεων, των στάσεων και της αυτο-αναφερόμενης συμεριφοράς τους σχετικά με την ανισότητα των φύλων και θέματα σχετικά με την Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων μέσω ερωτηματολογίων που θα χορηγηθούν πριν και μετά την εκπαίδευση. Επίσης θα αξιολογηθεί η διαδικασία των σεμιναρίων και θα εντοπιστούν ενδεχόμενοι διευκολυντικοί παράγοντες ή εμπόδια για μελλοντική εφαρμογή μέσω των ερωτηματολογίων που θα χορηγηθούν μετά την εκπαίδευση.
  • Αξιολόγηση των Ομάδων Εργασίας με τους/τις Μαθητές/-τριες: στόχος είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ομάδων εργασίας στις τάξεις όσον αφορά την τροποποίηση των γνώσεων, στάσεων και της αυτο-αναφερόμενης συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών σχειτκά με την ανισότητα των φύλων. Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί μέσω ερωτηματολογίων που θα χορηγηθούν πριν και αμέσως μετά την παρέμβαση καθώς και 3 μήνες μετά το τέλος της παρέμβασης που θα συμπληρωθούν από τους/τις μαθητές/-τριες που θα λάβουν μέρος στις ομάδες εργασίας καθώς και από την Ομάδα Ελέγχου. Επίσης, στην αξιολόγηση θα συνεισφέρουν και οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν τις ομάδες εργασίας συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο μετά την παρέμβαση καθώς και ένα follow-up ερωτηματολόγιο. Επίσης, θα αξιολογηθεί η διαδικασία εφαμογής των ομάδων εργασίας και θα εντοπιστούν οι όποιοι διευκολυντικοί παράγοντες ή εμπόδια για μελλοντική εφαρμογή των ομάδων εργασίας μέσω ερωτηματολογίων που θα χορηγηθούν μετά την παρέμβαση τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές/-τριες.

Ανεξάρτητη Εξωτερική Αξιολόγηση

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εξωτερικη αξιολόγηση τόσο των παραδοτέων όσο και της πολυδιάστατης εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος. Η Εξωτερική Αξιολόγηση του προγράμματος έχει ανατεθεί στην Carol Hagemann-White, Καθηγήτρια σπουδών φύλου και εκπαιδευτικής θεωρίας του Πανεπιστημίου του Osnabrück της Γερμανίας.