Στόχοι

Απώτερος στόχος του προγράμματος GEAR against IPV είναι να συμβάλει στην προστασία των παιδιών, των εφήβων και των γυναικών από τις συνέπειες της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) και στην ανάπτυξη πολιτικών δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα για την ισότητα των δύο φύλων σε κοινοτικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα "GEAR against IPV" έχει ως στόχο την δημιουργία, προσαρμογή και αξιολόγηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης μαθητών/ -τριών και εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την πρωτογενή πρόληψη της ΒΕΣ. Το Πρόγραμμα βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός προγενέστερου προγράμματος DAPHNE (No. 2004-1/101/WY), το οποίο θα προσαρμοστεί και θα εμπλουτιστεί προκειμένου να μπορεί να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί στο εκπαιδευτικό πλαίσιο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών όσον αφορά τα στερεότυπα των δύο φύλων και τις επιπτώσεις τους, τις υγιείς/μη υγιείς σχέσεις, και την βία στις σχέσεις. Θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό υλικό προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών ως προς τα στερεότυπα των δύο φύλων, την ΒΕΣ (ορισμός, επιπτώσεις, κλπ) και το πώς σχετίζεται η ΒΕΣ με τα στερεότυπα με στόχο την βελτίωση των γνώσεών τους και των δεξιοτήτων τους για την εφαρμογή στους μαθητές/-τριές τους προγραμμάτων πρόληψης της βίας στις σχέσεις (είτε ως θύματα είτε ως θύτες) και προώθησης αντιλήψεων μηδενικής ανοχής στη βία, από σχετικά μικρή ηλικία. 

H θεματολογία του προγράμματος αφορά τις επιπτώσεις των πατριαρχικών κοινωνιών, των στερεοτύπων των δύο φύλων και της άνισης κατανομής ισχύος στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, που είναι γνωστό ότι αποτελούν μέρος του μηχανισμού που δημιουργεί την ΒΕΣ. Γι' αυτό προσπάθειες αποτελεσματικής εξάλειψης της ΒΕΣ θα πρέπει να στοχεύουν στις παραπάνω διαστάσεις
. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν και παιδαγωγούνται με στεροτυπικές αντιλήψεις για τα δύο φύλα από τη στιγμή της γέννησής τους, είναι σημαντικό να ξεκινάμε την αποδόμηση αυτών των στερεοτύπων από όσο το δυνατόν μικρότερες ηλικίες. Επίσης, οι μαθητές/-τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται σε μια ηλικία που είτε ξεκινούν είτε έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρώτες τους ρομαντικές ή ερωτικές σχέσεις. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί να αποτελέσει κομβικό σημείο παρέμβασης παρέχοντας στους/στις μαθητές/-τριες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεξιότητες αποφυγής της βίας και αντίδρασης ενάντια σε τέτοια φαινόμενα. Οι εκπαιδευτικοί επίσης μπορούν να έχουν ενεργό και σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή τέτοιων δράσεων ευαισθητοποίησης στις σχολικές τάξεις, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες, καθώς είναι αναμενόμενο ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα φέρει ακριβώς τις ίδιες "κληροδοτημένες" στεροτυπικές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων όπως και ο γενικός πληθυσμός. Εάν δεν υπάρξει ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς αυτά τα θέματα, τότε αυτό θα αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή του προγράμματος. Για το λόγο αυτό, τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια των Εκπαιδευτικών που έχουν προβλεφθεί στο παρόν πρόγραμμα θα επικεντρωθούν στην αποδόμηση των στερεοτύπων των εκπαιδευτικών για τους ρόλους των δύο φύλων καθώς και στην ευαισθητοποίησή τους για την σημαντικότητα της εφαρμογής του προγράμματος. Καθώς η πλειοψηφία των παιδιών και των εφήβων πηγαίνουν σχολείο, είναι αναγκαίο να προσφέρονται προγράμματα για την ισότητα των δύο φύλων στα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί να είναι επαρκώς ευαισθητοποιημένοι και εκπαιδευμένοι όσον αφορά τα στερεότυπα των δύο φύλων και τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται με την βία.
Γι' αυτό το λόγο, ο πληθυσμός-στόχος του προγράμματος περιλαμβάνει τόσο μαθητές/-τριες όσο και εκπαιδευτικούς σε τουλάχιστος 3 χώρες (Γερμανία-Aυστρία-Ελλάδα).