Συντονιστικός Φορέας


Συντονιστής του Προγράμματος "GEAR against IPV" είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (ΕΔκΒ).

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (ΕΔκΒ) είναι αστική μη-κερδοσκοπική εταιρία (αρ. Πρωτοδικείου: 16315/31-10-2006), ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2006 και είναι φορέας πιστοποιημένος από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στις δράσεις του Δικτύου εμπίπτουν ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε ερευνητικής, εκπαιδευτικής ή άλλης επιστημονικής δράσης με στόχο την πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή πρόληψη της βίας μέσω της διερεύνησης ή/και του χειρισμού κοινωνικών ή άλλων παραγόντων που, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονται με φαινόμενα βίας, και ειδικότερα της ενδο-οικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, το Δίκτυο διοργανώνει και υλοποιεί δράσεις όπως:

 • Διαδικτύωση των σχετικών με την καταπολέμηση της βίας φορέων
 • Διαμεσολάβηση για παραπομπή σε δομές παροχής υπηρεσιών στα θύματα κακοποίησης (ξενώνες, συμβουλευτικά κέντρα, κλπ.)
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή ερευνών
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και υλικού ευαισθητοποίησης (ενημερωτικά φυλλάδια, βιβλία, κ.ά.)
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων
 • Εκπαιδευτικά Εργαστήρια που απευθύνονται σε:
  • Επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας
  • Επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες
  • Εκπαιδευτικούς και ειδικούς παιδαγωγούς
  • Επιμελητές/-τριες Ανηλίκων
  • Επαγγελματίες Δημόσιας Τάξης
  • Δικαστικούς Λειτουργούς
 • Διακρατικές συνεργασίες με φορείς που λειτουργούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την υλοποίηση προγραμμάτων, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων
 • Ωρίμανση της κοινωνικής αποδοχής των απαιτούμενων θεσμικών ρυθμίσεων/ Ενεργός σύγκλιση των κοινωνικών εταίρων.