Συνοπτική Περιγραφή


Η Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων
(ΒΕΣ) αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας των γυναικών ανά τον κόσμο. Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι οι πατριαρχική δομή των κοινωνιών και τα στερεότυπα του φύλου αποτελούν δύο από τους αιτιακούς παράγοντες της ΒΕΣ.
Μια αποτελεσματική πρωτογενής πρόληψη της ΒΕΣ μπορεί να επιτευχθεί μέσω παρεμβάσεων που στοχεύουν κυρίως στη μη εδραίωση ή στην τροποποίηση ήδη εδραιωμένων στερεοτυπικών αντιλήψεων για τους ρόλους των δύο φύλων, καθώς και στην διαμόρφωση πεποιθήσεων απαραίτητων για τη δημιουργία υγιών διαφυλικών σχέσεων. Το ιδανικότερο πλαίσιο για την εφαρμογή τέτοιου είδους παρεμβάσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού των παιδιών και των εφήβων είναι το εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Το Πρόγραμμα "Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των δύο Φύλων ενάντια στην Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων" (GEAR against IPV) επιδιώκει να συμβάλει στην πρωτογενή πρόληψη της ΒΕΣ μέσω παρεμβάσεων στο εκπαιδευτικό πλαίσιο με στόχο να την ευαισθητοποίηση και αποδόμηση των εδραιωμένων στερεοτύπων των δύο φύλων τόσο των μαθητών/-τριών όσο και των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μαθητές και μαθήτριες καλούνται, μέσω ενός κατάλληλου και ειδικά διαμορφωμένου για την ηλικία τους υλικού ευαισθητοποίησης που έχει δημιουργηθεί, να αξιολογήσουν και να προβληματιστούν για τα πολιτισμικά "κληροδοτούμενα" στερεότυπά και να προσεγγίσουν τις όποιες διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα ως ατομικές διαφορές και όχι ως χαρακτηριστικά υπεροχής του ενός φύλου έναντι του άλλου.

Καθώς οι εκπαιδευτικοί, όπως και ολόκληρη η κοινωνία μας, έχουν κι εκείνοι/-ες τις δικές τους στερεοτυπικές αντιλήψεις για τους ρόλους των δύο φύλων, εκπαιδεύονται σε θέματα που αφορούν τα στερεότυπα των δύο φύλων, το πώς συσχετίζονται με την Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων και πώς η αποδόμηση των στερεοτύπων μπορεί να συμβάλει στην πρόληψή της. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει την εκπαίδευσή τους σε θέματα σχετικά με τη βία στις σχέσεις, και την λήψη χρήσιμων πληροφοριών, όπως για παράδειγμα, τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν σε περίπτωση αποκάλυψης εμπειριών κακοποίησης από τους/τις μαθητές/-τριες. Επίσης, μέσα από την εκπαίδευσή τους αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να μπορούν να δράσουν ως πολλαπλασιαστές μέσα από τη διεύρυνση της εφαρμογής δράσεων ευαισθητοποίησης των μαθητών και μαθητριών τους και πέραν της διάρκειας του προγράμματος.

Ωφελούμενος πληθυσμός του προγράμματος είναι τόσο οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και οι μαθητές/-τριες. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιμορφώθηκαν 167 εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες των οποίων η εργασία σχετίζεται με το εκπαιδευτικό πλαίσιο (51 εκπαιδευτικοί στην Αυστρία, 8 εκπαιδευτικοί, 15 επαγγελματίες -π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί- και 46 φοιτητές/-τριες Κοινωνικής Εργασίας στην Γερμανία, 27 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 20 Υπεύθυνοι/-ες Αγωγής Υγείας στην Ελλάδα), ορισμένοι/-ες εκ των οποίων υλοποίησαν δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του μαθητικού πληθυσμού σε 27 τάξεις σχολείων (556 έφηβοι/-ες ηλικίας 13-18 ετών) σε τρεις χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Αυστρία και Γερμανία).  

Κύριες δράσεις του Προγράμματος είναι:
 • δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και κατευθυντήριων οδηγιών επί τη βάση ήδη υπαρχόντων υλικών και προγενέστερων προγραμμάτων DAPHNE
 • προσαρμογή και μετάφραση του υλικού στις γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
 • διεξαγωγή Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για Εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες των οποίων η εργασία σχετίζεται με το εκπαιδευτικό πλαίσιο 
 • υλοποίηση εργαστηρίων ευαισθητοποίησης των μαθητών/-τριών σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα τη βία στις σχέσεις
 • αξιολόγηση του υλικού που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και της εφαρμογής του προγράμματος εξ' ολοκλήρου 
 • η διάδοση των παραδοτέων του προγράμματος τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη (Ιστοσελίδα, CD-ROM, φυλλάδια, σελιδοδείκτες, κλπ.).
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος είναι: α) δημιουργία και διάδοση του πολιτισμικά προσαρμοσμένου και αξιολογημένου εκπαιδευτικού υλικού, β) ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών όσον αφορά τις επιπτώσεις των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τα δύο φύλα, γ) έφηβοι/-ες που θα είναι ευαισθητοποιημένοι/-ες όσον αφορά τα στερεότυπα, το πώς μπορούμε να αποδομήσουμε αυτά τα στερεότυπα και να αναπτύσσουμε υγιείς σχέσεις με μηδενική ανοχή στη βία, δ) αύξηση των πιθανοτήτων αποκάλυψης από τους εφήβους εμπειριών βίας που μπορεί να υφίστανται, ε) βελτίωση της κατανόησης των στερεοτύπων των φύλων από τους εκπαιδευτικούς, της σύνδεσής τους με την ΒΕΣ και τα προειδοποιητικά σημάδια για έγκαιρη παρέμβαση, στ) ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών χρησιμοποίησης του υλικού που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος και εφαρμογής του προγράμματος στα σχολεία.

Παραδοτέα:
 1. Δημιουργία της Πρότυπης Έκδοσης του εκπαιδευτικού πακέτου "GEAR agaisnt IPV" (στα Αγγλικά) που αφορά στα εργαστήρια ευαισθητοποίησης των μαθητών/-τριών και στα επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών, αποτελούμενο από 4 Εγχειρίδια (Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικών, Κατευθυντήριες Οδηγίες, Βιβλίο Δραστηριοτήτων Μαθητών, κλπ.)
 2. Δημιουργία τεσσάρων Εθνικών Πακέτων του εκπαιδευτικού υλικού "GEAR agaisnt IPV", το οποίο θα είναι πολιτισμικά προσαρμοσμένο, αξιολογημένο και μεταφρασμένο σε 4 γλώσσες
 3. Επιμορφωτικά Σεμινάρια Εκπαιδευτικών σε 3 χώρες της Ε.Ε. 
 4. Αξιολόγηση των Επιμορφωτικών Σεμιναρίων, του εκπαιδευτικού υλικού και των Εργαστηρίων
 5. Εργαστήρια Ευαισθητοποίησης Μαθητών/-τριών Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης σε 3 χώρες της Ε.Ε. 
 6. Ιστοσελίδα
 7. CD-ROM, σελιδοδείκτες, φυλλάδια
 8. Τέσσερις Εκθέσεις των αποτελεσμάτων των κύριων δράσεων του Προγράμματος (βιβλιογραφική ανασκόπηση, ομάδες εστιασμένης συζήτησης, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εργαστήρια με μαθητές/-τριες)
 9. Τελική Έκθεση Προόδου του Προγράμματος και Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του προγράμματος.